OGŁASZAMY KONKURS NA LOGO NASZEJ SZKOŁY!

UWAGA, UWAGA! OGŁASZAMY KONKURS NA LOGO NASZEJ SZKOŁY!

REGULAMIN KONKURSU

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły są nauczyciele informatyki Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie.

 1. Cel i przedmiot konkursu
 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie.
 2.  Logo wykorzystywane będzie przez Szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
 • Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. Konkurs trwa od 22.03.2022 r. do 30.04.2022 r.
 2. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
 3. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób).
 4. Prace konkursowe należy przesłać na adres:

katarzyna.bednarczyk.mat@wp.pl zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

 1. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowejim. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 • Forma prezentacji pracy konkursowej
 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki.
 2. Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych.
 3. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:
 1. być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 2. być łatwo identyfikowane dla naszej szkoły,
 3. wzbudzać pozytywne emocje,
 4. logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
 1.  Miejsce i termin składania prac konkursowych
 2. Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy przesłać do dnia 30.04.2022 r. na  adres katarzyna.bednarczyk.mat@wp.pl .

Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu,nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

 1. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 2. Organizator nie zwraca prac.
   
 3. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły oraz gminy, mile widziany element nawiązujący do herbu Gminy Troszyn,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły.  

 1. Rozstrzygnięcie konkursu
 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.
 3. Planowana data ogłoszenia wyników 09-13.05.2022r.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.
 5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.
 6. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace.

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!

Organizatorzy:

Katarzyna Bednarczyk

Ewa Kadłubowska

Piotr Bralewski

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.