strona główna   Dodaj do ulubionych   aktualności   nasz patron   historia szkoły   kontakt   Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Strona Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie

Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłącznie wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych 
 • - Dokumenty w PDF nie sądokumentami edytowalnymi. 
 • - alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst),
 • - filmiki nie posiadają opisu tekstowego czy audiodeskrypcji,
 • - dokumenty tekstowe nie posiadają opisu (format, data, rozmiar),

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklaracje sporzšdzono dnia:
 • Deklaracje została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Kadłubowska.
 • E-mail: ewakadlubowska@wp.pl
 • Telefon: 29 7671016

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Troszynie
 • Adres: Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie
  ul. Szkolna 4, 07-405 Troszyn
 • E-mail: sptroszynmb@interia.pl
 • Telefon: 29 76 71 016

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzą  dwa główne wejścia: 

- od ulicy Szkolnej, 

 - od ul. Gajowej 

 Wejście od ul. Gajowej posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

Przed budynkiem od strony ul. Gajowej znajduje się parking. Nie ma na nim wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

W budynku na każdym poziomie, parter, I piętro, II piętro znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,. 

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym/przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami szkoła umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową). sptroszyn.plKalendarz na stronę

sptroszyn.plLicznik odsłon na stronę

gazetki okolicznościowe

 projekt: Szablonownia